REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMKÓW
„MAZURSKA DOLINA”

 1. W ramach umowy najmu Najemca dysponuje domkiem w dniach i godzinach określonych w umowie najmu. W tym okresie Wynajmujący ma prawo wejść do domku w celu dokonania czynności niezbędnych do realizacji zawartej umowy.
 2. Wejście do domku w dniu przyjazdu nastąpi w uzgodnionym pomiędzy Najemcą i Wynajmującym czasie nie wcześniej niż zostało to zapisane w umowie. Opuszczenie domku w dniu wyjazdu nastąpi nie później niż zostało to ustalone w umowie i nie wcześniej niż 7.00 w dniu wyjazdu. Każdorazowe odstępstwo od tych zasad wymaga zgody Wynajmującego.
 3. Domki wynajmowane są na doby.
 4. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego. Pozostanie w domku lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy Najemca lub osoby pozostające pod opieka Najemcy opuszczają domek po godzinie 10.00 Wyjmujący naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu domku.
 5. Każde zgubienie kluczy do domku powinno być niezwłocznie zgłoszone Wynajmującemu. Opłata za zgubienie kluczy wynosi 100 PLN brutto.
 6. Najemca nie może przekazać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu określony w umowie.
 7. Właściciel domków nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukowa lub artystyczną.
 8. W domku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00.
 9. Zachowanie Najemcy lub osób pozostających pod jego opieką nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usługi najmu Najemcy, który narusza tą zasadę.
 10. Każdorazowo opuszczając domek Najemca powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
 11. W domku, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz.529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów).
 12. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenie lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek lub innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku.
 14. W domkach obowiązuje całkowity zakaz wzniecania otwartego ognia.
 15. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 16. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez Właściciela z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów ppoż. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w domku przez Najemcę lub osoby pozostające pod jego opieką mogą zostać odesłane na koszt Najemcy na adres wskazany prze ww.
 18. Artykuły spożywcze pozostawione w domku przez Najemcę po opuszczeniu przedmiotu najmu nie będą przechowywane.
 19. Najemca jest zobowiązany zamykać domek każdorazowo gdy go opuszcza, nawet gdy czyni to na chwilę.
 20. Domek został wyposażony we wszystkie niezbędne do komfortowego zamieszkania przedmioty.
 21. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 22. Wynajmujący ma dostęp do domków i terenu wokół w celu przeprowadzenia koniecznych napraw, konserwacji i niezbędnych prac porządkowych także w czasie pobytu Najemcy.
 23. Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich osób przebywających na terenie domków nie przyjmujemy zwierząt.

KONTAKT
Wynajmujący w trakcie trwania najmu jest do dyspozycji Najemcy przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 20.00 pod nr telefonu: +48 798 560 101